695 524 442 biuro@altam.org

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo!
1. Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) „RODO” –
Altam Group Sp. Z O.O. informuje, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:Altam Group Sp. Z O.O., kontakt: m.janda@altam.org
 Inspektorem ochrony danych osobowych w Altam Group Sp. Z O.O. jest Pan Mateusz Janda, kontakt:m.janda@altam.org
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane tylko w niezbędnym zakresie w celu
zawierania umów, wystawiania faktur i realizacji zamówień.
2. W Altam Group Sp. Z O.O.:
Dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy Altam Group Sp. Z O.O.
Dane osobowe nie są dostępne nieograniczonej liczbie osób
Nie są gromadzone „dane szczególnych kategorii”
Dane te nie są udostępniane innym podmiotom.
Dane klientów i kontrahentów są gromadzone są przez Altam Group Sp. Z O.O. na podstawie zgody.
Danych tych Altam Group Sp. Z O.O. nie udostępnia żadnemu innemu podmiotowi.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
3. Altam Group Sp. Z O.O. dołoży szczególnej staranności w celu
ochrony interesów osób, których dane dotyczą, przestrzegając zasad:
Legalności – (dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa)
Celowości – ( będą zbierane tylko niezbędne dane, zgodnych z prawem celów i niepoddawane
dalszemu przetwarzaniu)
Merytorycznej poprawności – (dane będą merytorycznie poprawne i aktualne)
Ograniczenia czasowego – (dane dotyczące identyfikację osób, których dotyczą, nie będą
przetwarzane dłużej, niż jest to potrzebne do osiągnięcia celu ich przetwarzania)

4. Altam Group Sp. Z O.O. zobowiązuje się do:
– Spełnienia wobec osób, których dane dotyczą, obowiązku informacyjnego, o którym mowa
w art. 24 (gdy zbierane są bezpośrednio od osób) lub w art. 25 ustawy (gdy dane są zbierane
z innych źródeł)
– Zabezpieczenia danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych, tak aby: nie były
udostępniane osobom nieupoważnionym, zabrane przez osobę nieuprawnioną, a także były
zabezpieczane przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
5. Prawo skargi do organu
Altam Group Sp. Z O.O. informuje, że przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego
pobytu, miejsca pracy lub miejsca w przypadku domniemanego naruszenia ochrony danych.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
Telefon: (22) 860 70 86

6. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Podanie danych osobowych na podstawie zgody jest obowiązkowe, gdyż brak danych
uniemożliwia udzielenia informacji, realizacji zgłoszenia i wywiązania się przez Altam Group Sp. Z O.O. z umowy.